strzałka - idź do góry strony

Deklaracja dostępności

1. WSTĘP DEKLARACJI

Muzeum w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2020-09-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

2. STRONA INTERNETOWA

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie nie wszystkie grafiki posiadają dokładny opis alternatywny.

Na stronie nie wszystkie elementy HTML posiadają nagłówki, które są odczytywane przez czytniki.

Kod umieszczony na wszystkich stronach jest weryfikowany pod kątem zgodności ze standardami wytyczonymi przez organizację W3C dla języka XHTML 1.0 Transitional. Strona jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG - ang. Web Content Accessibility Guidelines) na poziomie podwójnego A. Wszystkie strony zostały przygotowane w oparciu o kaskadowe arkusze stylów (CSS - ang. Cascading Style Sheets). Pozwala to na oddzielenie treści strony od warstwy prezentacyjnej.

Na stronie internetowej znajdują się grafiki, do których nie dodano tekstów alternatywnych dla osób Niedowidzących.

 

Rozmiar czcionek

Rozmiar czcionki można dostosować poprzez wybranie jednego z trzech proponowanych rozmiarów (litery A) na górze strony internetowej. Możliwość zmiany jest dostępna w każdym dziale i podstronie.

Rozmiar strony można dostosowywać również dzięki przeglądarką w następujące sposoby:

Internet Explorer: Widok > Rozmiar tekstu

Firefox: Widok > Powiększenie

Opera: Widok > Powiększenie

Google Chrome: Menu>Ustawienia>Wygląd>Powiększenie strony

Istnieje możliwość ustawienia wysokiego kontrastu dla osób niedowidzących poprzez kliknięcie ikony z okiem podpisaną „Wysoki kontrast” w górnej części strony internetowej.

 

Skróty klawiszowe
Przycisk zwiększania czcionki: Ctrl +
Przycisk zmniejszania czcionki: Ctrl -
Przejście do kolejnego elementu: Tab
Przejście do poprzedniego elementu: Shift + Tab

 

Wersja mobilna strony

Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Została zaprojektowana w technice Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Muzeum nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

 

BIP

Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników pdf, są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej) – brak alternatywy w postaci tekstu.

Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

 

Pozostałe media społecznościowe Muzeum w Chorzowie:

Materiały publikowane w serwisie YouTube oraz Facebook, a następnie osadzone na stronie Muzeum nie mają transkrypcji.

 

3. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZA

Ze względu na charakter budynku dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest mocno ograniczona. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach - brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy.

 

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:

Na parkingu Muzeum brak wyznaczonych odrębnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Wejście do budynku:

Osoba niepełnosprawna ruchowo może trudności z dostaniem się  i poruszaniem  wewnątrz budynku Muzeum na przestrzeniach, gdzie  znajdują się szatnia, kasa, biura administracji i sale wystawowe parter i I p. , prowadzą wysokie schody. Brak windy.

 

Toalety:

Toalety dla gości umieszczone są na parterze. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo:

Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących:

Muzeum nie posiada udogodnień dla osób głuchych i słabosłyszących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza migowego.

 

Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących:

Muzeum nie posiada udogodnień dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje dla osób ze spektrum autyzmu:

Przy konsultacji z Działem Edukacji można opracować trasę zwiedzania dostosowaną do indywidualnych potrzeb sensorycznych.

Brak cichego pokoju.

 

Zwiedzanie z psem przewodnikiem:

Można zwiedzać z psem przewodnikiem.Udogodnienia dla osób starszych:

Brak udogodnień dla osób starszych.Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi:

Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Ze względu na strome schody utrudnione jest  zwiedzanie z wózkiem. Brak toalety z przewijakiem.Gastronomia:

W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W okolicy znajduje się wiele punktów gastronomicznych.

 

4. INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Zając mail: p.zajac@muzeumwchorzowie.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2413104. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Inne oświadczenia

Planujemy dalsze dostosowywanie strony oraz Muzeum do standardów WCAG 2.1.

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję