strzałka - idź do góry strony

Informacja dla autorów – Zeszyty Chorzowskie

Wytyczne Wydawcy
Uwagi ogólne
 • Tekst ze streszczeniem oraz wykaz ilustracji, tabel, wykresów, aneksów itp. należy wysłać w formie drukowanej oraz w postaci elektronicznej (pliki zapisane w formacie .doc na płycie CD) na adres: Muzeum w Chorzowie, ul. Powstańców 25, 41-500 Chorzów.
 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 40 000–45 000 znaków wraz ze streszczeniem w języku polskim, recenzji książki – 10 000–15 000 znaków, in memoriam –
  10 000 –15 000 znaków.
 • Ilustracje powinny być dołączone w formie osobnych plików graficznych (.gif, .jpg, .tif), w rozdzielczości minimum 300 dpi.
 • Ilustracje, tabele, wykresy itp. powinny zostać ujęte również w miejscu, w którym mają być zamieszczone w publikacji.
 • Przypisy powinny być zamieszczone na dole strony.
 • Streszczenie w języku polskim nie może przekraczać 1200 znaków.
 • Prosimy o podanie 5 słów kluczowych – terminów opisujących treść artykułu.
Zasady przygotowania tekstu do druku
 • Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman 12 pkt, a interlinia powinna wynosić 1,5 wiersza.
 • Przypisy powinny być napisane czcionką Times New Roman 10 pkt, a interlinia powinna wynosić 1,0 wiersza.
 • Tytuł tekstu powinien być pogrubiony i wyśrodkowany.
 • Tekst powinien być wyrównany do lewej strony.
 • W tekście nie należy używać twardych spacji.
 • Akapity powinny być wykonane za pomocą tabulatora.
 • Pod tabelą, wykresem, zdjęciem należy umieścić numer i tytuł materiału ilustracyjnego oraz źródło jego pochodzenia (czcionka Arial 10 pkt).
 • Kiedy podajemy po raz pierwszy nazwę jakiejś instytucji, stosujemy pełny zapis. W dalszej części pracy możemy korzystać z zapisu w formie skrótu, np. po raz pierwszy: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, dalej: WPKiW.
 • Sentencje piszemy kursywą – nie wymagają one tłumaczenia w przypisie.
 • Cytaty w języku innym niż język polski należy przetłumaczyć w przypisie oraz zaznaczyć, czy jest to tłumaczenie autorskie, czy zostało ono zaczerpnięte z innej publikacji.
 • Nazwy należy zapisywać w brzmieniu właściwym dla omawianego okresu, w nawiasie podając nazwę współczesną lub tłumaczenie, np. Kaiserstraße (obecnie ul. Wolności).
 • Imiona i nazwiska osób zmarłych przed 1848 r., a znanych z literatury, należy pisać zgodnie z zasadami właściwymi dla „języka redakcji”, czyli spolszczone. Imiona i nazwiska osób żyjących po 1848 r. należy pisać w formie odpowiadającej ich przynależności narodowej. Wszelkie wątpliwości związane brzmieniem imienia i nazwiska należy wyjaśniać w przypisach.
 • Przy nazwach i słowach obcojęzycznych używamy oryginalnych czcionek (francuskiej, niemieckiej, rosyjskiej i innych).
 • Cytaty podajemy w cudzysłowie („”). Cytat w cytacie zaznaczamy cudzysłowem wewnętrznym (» «).
 • Tytuły książek zapisujemy kursywą, tytuły czasopism podajemy w cudzysłowie.
 • Liczebniki porządkowe piszemy z kropką, np. „150. rocznica” czy „26. raz...”
 • Procenty zapisujemy symbolem, np. 10%, nie oddzielając liczby i znaku spacją. Jeśli w tekście nie występuje wiele liczb, używamy raczej formy: 10 proc.
 • Pisownia liczb: 5000, ale 10 000 czy 300 0000.
 • Znaki interpunkcyjne stawiamy po przypisie, np. „…sytuacja2. Było to…”.
 • Skróty:
 • słowa rok i wiek zwykle zapisujemy skrótami: r. i w.;
 • po skrótach Zob. i Por. stosujemy kropkę;
 • przy zapisie inicjału autora, ilustratora etc. podajemy tylko pierwszą literę, np. dla imion Stanisław i Czesław odpowiednio: S. i C., a nie St. i Cz.
Opis materiałów wizualnych
Fotografie:

Lurrie Bell. Bluestracje 2014
Zdjęcie: M. Drosdzol
Źródło: Oryginał w zbiorach autora

Reprodukcje:

Huta (Pod hutą cynkową), 1934, olej. Wł. Muzeum Częstochowskie w Częstochowie

Dokumenty:

Karta ewidencyjna ks. Franciszka Gębały z kartoteki księży katolickich
Źródło: EOK 6/63, AIPN Warszawa

Tabele:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: WANAT, J.: Wypadkowość w kopalniach węgla kamiennego. Katowice 1960, tab. 16, 17

Przypisy:

Wydawnictwo Zwarte – opis całości:

LANDAU, Z., TOMASZEWSKI, J.: Od Grabskiego do Piłsudskiego. Okres kryzysu proinflacyjnego i ożywienia koniunktury 1924–1929. Warszawa 1971, s. 14.
GOJAWICZYŃSKA, P.:  Ziemia Elżbiety. Wyd. 10. Katowice 1986, s. 45–56.
Artykuł z pracy zbiorowej:

DŁUGAJCZYK, E.: Dokumentacja personalna powstańców śląskich. Wprowadzenie do tematu. W: Powstańcze miscellanea. Red. KAPAŁA, Z. Bytom 2005, s. 7–45.
MIELCZAREK-BOBER, A.: Prasa polska w województwie śląskim w latach 1922–1926. W: Regionalna prasa polska na Górnym Śląsku w latach 1845–1996. Materiały sesyjne. Red. GOŁĘBIEWSKA, M., KAGANIEC, M. Katowice 1996, s. 76.
Prasa

Wybory w Niemczech, „Polska Zachodnia” nr 155 z 15 IV 1932.
* W przypisach odwołujących do prasy codziennej, tygodników i dwutygodników nie podajemy autorów artykułów.

Artykuł w czasopiśmie:

MIERZWIAK, M.: Pasja życia według Tadeusza Skurkiewicza. „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2006, nr 8, s. 80–81.
NOWAK, J.: Stan i potrzeby badań nad dziejami Śląska. „Kwartalnik  Historyczny” 2014, nr 4, s. 123–126.

Elementy uwzględniane po ponownym cytowaniu:

- nazwiska autora i autorów bez zmian, tzn. nazwisko i skrót imienia / NOWAK, J.: /
- tytuł skrócony do 2–3 początkowych wyrazów (nie licząc rodzajników i przyimków) w sposób zachowujący logiczną całość, np.
NOWAK, J.: Stan i potrzeby badań…, s. 187.
- w przypadku cytowania tej samej pracy w bezpośrednio następujących po sobie przypisach, używamy wrażenia „Ibidem” / np.: Ibidem, s. 121. /
- w przypadku cytowania kilku prac tego samego autora w bezpośrednio następujących po sobie przypisach używamy wyrażenia „Idem” (tenże) lub „Eadem” (taż)
- ponadto używamy następujących skrótów:
 • s.d. – sine datum (bez daty – dotyczy roku wydania pracy)
 • s.l.  – sine loco (bez miejsca – dotyczy wydania pracy)
 • passim – (w różnych miejscach – przy odwołaniu się do różnych stron w pracy)

Dokumenty elektroniczne:

PULIKOWSKI, A.: Elektroniczna książka na elektronicznym papierze. Czy to już zmierzch ery druku?, http://www.library.put.poznan.pl/konf_idn/art/4_2.pdf [dostęp: 10.07.2013].
Słownik Wyrazów Bliskoznacznych [CD-ROM]. Warszawa 2013.
POBÓG RUTKOWSKI, A.: Historia miasta Królewskiej Huty. Królewska Huta 1927, s. 15, Śląska Biblioteka Cyfrowa (dalej:  ŚBC) [dostęp: 10.07.2013].
Dokumenty archiwalne:

Archiwum Państwowe w Opolu (dalej:  APO), Nadprezydium Prowincji Górnośląskiej (dalej: NPG), sygn. 124, k.12-15, H. Lukaschek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Berlinie z 14 II 1926, s. 3.
Następnym razem: APO, NPG, sygn. 124, k.12-15, s. 2.

 
***

Zapisy inne niż proponowane w niniejszych wytycznych prosimy uzgodnić z Redaktorem.


 
KONTAKT:
dr Jacek Kurek
Tel.: 32 241 31 04 w. 105
j.kurek@muzeumwchorzowie.pl
korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję