strzałka - idź do góry strony

Monografia Chorzów Tom 1: Środowisko geograficzne

okadka_monografia  Chorzów: Środowisko geograficzne

  Autor: red. A. Hibszer i J. Runge

  Wydawnictwo: Muzeum w Chorzowie

  Rok wydania:2017

  Liczba stron: 428

  Cena: 40 zł

 


Niniejsza publikacja jest to dla Chorzowa opracowaniem o charakterze pionierskim. W tomie omówiono położenie geograficzne Chorzowa, rzeźbę terenu, warunki klimatyczne, wody powierzchniowe i podziemne, gleby, świat roślin i zwierząt, a także krajobraz kulturowy. Książka napisana została przez zespół badaczy pracujących pod kierunkiem profesorów: Adama Hibszera i Jerzego Rungego. Poza wymienionymi redaktorami naukowymi wśród autorów są: dr hab. Renata Dulias, dr Mieczysław Leśniok, dr hab. Mariusz Rzętała, dr Maria Fajer, dr hab. Adam Rostański, prof. Aleksander Herczek i dr Katarzyna Pukowiec-Kurda.
Książka jest niezwykle bogato ilustrowana.

 

Spis treści

Słowo wstępne Andrzej Kotala 17

Wprowadzenie Adam Hibszer, Jerzy Runge 19

Położenie geograficzne Renata Dulias 21

Budowa geologiczna Renata Dulias 27

Blok górnośląski 27

Zapadlisko górnośląskie 27

- Serie litostratygraficzne 27

- Tektonika utworów karbonu 37

Monoklina śląsko-krakowska 38

Pokrywa kenozoiczna 42

Surowce mineralne 45

Rzeźba terenu Renata Dulias 51

Regiony geomorfologiczne 52

Antropogeniczne przeobrażenia rzeźby terenu 57

Warunki klimatyczne Mieczysław Leśniok 69

Wybrane elementy klimatu 72

- Warunki termiczne 72

- Wilgotność powietrza 74

- Prędkość i kierunek wiatru 75

- Opady atmosferyczne 76

Zanieczyszczenie powietrza 77

- Zanieczyszczenia pyłowe 78

- Zanieczyszczenia gazowe 79

- Kwaśne deszcze 82

Warunki topoklimatyczne 82

- Charakterystyka topoklimatyczna 85

- Walory topoklimatyczne 86

Wody powierzchniowe i podziemne Mariusz Rzętała 88

Wody powierzchniowe 89

- Cieki powierzchniowe 91

- Zbiorniki wodne 100

- Mokradła 124

Wody podziemne 127

Źródła i nieskoncentrowane wypływy wód podziemnych 133

Zanieczyszczenie wód 134

Użytkowanie wód 151

- Hodowla ryb i innych organizmów wodnych 152

- Zaopatrzenie w wodę 153

- Odprowadzanie ścieków 163

- Wypoczynek, rekreacja, ochrona przyrody 170

Gleby i przekształcenia pokrywy glebowej Maria Fajer 173

Gleba w środowisku zurbanizowanym 173

Struktura użytkowania gruntów 178

Pokrywa glebowa 180

- Gleby leśne 185

- Gleby użytkowane rolniczo 189

Antropogeniczne przekształcenia gleb 192

- Gleby urbiziemne 195

- Gleby industrioziemne 204

Świat roślin i zwierząt Adam Rostański, Aleksander Herczek 218

Aktualny stan szaty roślinnej i świata zwierzęcego na tle historycznych przemian w środowisku przyrodniczym 218

Prawne formy ochrony przyrody 231

- Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Uroczysko Buczyna 233

- Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły 240

Tereny zieleni urządzonej (parki i zieleńce) 253

- Park Śląski (Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka) 253

- Zespół akwenów Amelung w Chorzowie II 260

- Park Róż 264

- Park Redena (park na Górze Wyzwolenia) 267

- Park Hutników 270

- Park pod Kasztanami 271

- Dolina Górnika 272

Krajobraz i jego przemiany Katarzyna Pukowiec-Kurda 276

Ewolucyjne przemiany krajobrazu kulturowego 277

- Okres prahistoryczny i antyczny (15 000–500 n.e.) 279

- Okres średniowiecza (500–1526) 280

- Okres gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej (1526–1848) 283

- Okres intensywnego uprzemysławiania (1848–1945) 285

- Okres Polski Ludowej (1945–1989) 289

- Współczesne kształtowanie krajobrazu kulturowego miasta (od 1989) 291

Ocena aktualnego stanu krajobrazu kulturowego Chorzowa 296

- Elementy pokrycia terenu 296

- Typologia krajobrazu kulturowego 299

Charakterystyka wybranych obiektów w krajobrazie miasta 312

Literatura i materiały źródłowe 333

Streszczenie 354

Spis rycin 371

Spis fotografii 383

Spis tabel 419

Indeks rzeczowy 423

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję