strzałka - idź do góry strony

Regulamin konkursu „Strachy na lachy… Papier w nowej odsłonie”

REGULAMIN KONKURSU – WYKONANIE MASKI

Regulamin konkursu na maskę organizowanego w związku z warsztatami  "Strachy na lachy" przeprowadzonymi przez Marzenę Naliwajko  jako jedno z wydarzeń towarzyszących wystawie obrazów artystki "Każda ostatnia chwila" prezentowanej od stycznia do maja 2021 w Muzeum w Chorzowie.

Cel konkursu

Celem konkursu jest:

1) zaproszenie dzieci i dorosłych do podjęcia działalności twórczej – w tym przypadku wykonania maski zainspirowanej instruktażem przedstawionym w materiale warsztatowym;

2) zaproszenie do odwiedzenia wystawy Poli Minster "Każda ostatnia chwila" prezentowanej od stycznia do maja 2021 w Muzeum w Chorzowie;

Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum w Chorzowie, NIP 6271101791, REGON 000282085
 2. Adres organizatora: ul. Powstańców 25, 41-500 Chorzów

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs jest skierowany zarówno do dzieci, jak również dorosłych.
 2. Konkurs polega na przygotowaniu dowolnego rodzaju maski wybranymi przez uczestnika technikami plastycznymi.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zdjęcie wykonanej maski, a następnie wysłać je na adres: muzeumzapisy@gmail.com lub dołączyć w komentarzu do postu ogłaszającego konkurs na Facebooku Muzeum w Chorzowie.
 4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Muzeum w Chorzowie pod adresem: www.muzeumwchorzowie.pl
 5. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
 6. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, a następnie wyłonieni zostaną zwycięzcy konkursu.
 7. Ocenie podlegają: zgodność z tematyką, estetyka pracy oraz oryginalność.

Nagrody w konkursie

 1. Zestaw upominkówów dedykowanych wystawie Poli Minster "Każda ostatnia chwila" (kubek, torba).
 2. Publikacje Muzeum w Chorzowie.

 

Ogłoszenie wyników konkursu

 1. Komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace w każdej z kategorii. Komisja konkursowa może przyznać również wyróżnienia.
 2. Zwycięskie prace wraz z informacją o ich autorach zostaną opublikowane na stronie internetowej i Facebooku Muzeum w Chorzowie. W zakresie tym autor maski udziela Muzeum w Chorzowie nieograniczonej czasowo, nieodpłatnej licencji niewyłącznej.

3.Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione pocztą elektroniczną o wynikach konkursu oraz o sposobie odbioru nagrody. 

Zgłoszenie do konkursu

Zgłoszenie udziału w konkursie  jest równoznaczne z:

 1. Potwierdzeniem, że każdy z uczestników zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Wyrażeniem przez każdego z uczestników zgody na przetwarzanie przez Muzeum w Chorzowie ich danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a to w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu w tym wyłonienia zwycięzców, przyznania i nagród bądź wyróżnień, opublikowania listy laureatów i ich prac na stronie internetowej konkursu oraz w  mediach społecznościowych Organizatora – na podstawie dobrowolnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a
 3. Wyrażeniem przez każdego z uczestników zgody na opublikowanie na stronie internetowej Muzeum i stronie internetowej/mediach społecznościowych wizerunku uczestnika, oraz dodatkowo imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę.

 

Klauzula informacyjna 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

 • administratorem danych Pani/Pana jest Muzeum w Chorzowie z siedzibą w Chorzowie przy ul. Powstańców 25, 41-500;
 • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl
 • celem przetwarzania danych jest obsługa zawieranej umowy, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • podanie danych jest wymogiem prawnym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy;
 • podane dane będą przechowywane przez okres 5 lat;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
 • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie.

 

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję